Monday, 26/08/2019 - 09:33|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIẾN XƯƠNG
Văn bản liên quan

Thực hiện Công văn số 1627/BGDĐT-CNTT ngày 17/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thu thập dữ liệu đội ngũ cho CSDL toàn ngành về GDĐT tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn

Ngày ban hành:
05/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 1035-CV/TU, ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; Hướng dẫn số 20-HD/BTCTU, ngày 19/01/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ hướng rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021 và nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng công tác cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT công lập, Trung tâm GDTX tỉnh Thái Bình, Trường Mầm non Hoa Hồng (sau đây gọi tắt là các đơn vị) một số nội dung rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 năm 2018,  như sau:

Ngày ban hành:
08/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành giáo dục, trong đó quy định tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" (thay thế cho điểm a, điểm b, điểm c và điểm đ Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 27/2005/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2005 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”), tiêu chuẩn xét tặng cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
07/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực